Czy wspólnota ma prawo zaliczyć budowle parkingów, zarówno wybudowane na własnym, jak i cudzym gruncie, do własnych środków trwałych podlegających amortyzacji oraz czy odpisy amortyzacyjne od tych parkingów będą stanowić dla niej koszty uzyskania przychodów?

W skład wspólnoty mieszkaniowej wchodzą wyłącznie stanowiące odrębną własność lokale użytkowe, a żaden z lokali nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Prawem związanym z prawem własności poszczególnych lokali jest udział w nieruchomości wspólnej. Wspólnocie nie przysługuje zwolnienie od podatku CIT, określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Dla właściwego funkcjonowania wspólnoty niezbędne stało się zwiększenie ilości posiadanych miejsc parkingowych, dlatego rozpoczęła budowę dwóch parkingów:

  • na dzierżawionej działce,
  • na nabytej w tym celu działce (działka jest własnością wspólnoty mieszkaniowej) – planowany okres użytkowania każdego z parkingów będzie dłuższy niż rok, a wartość początkowa każdego z nich nie przekroczy 3500 zł; w dniu przyjęcia do używania będą one kompletne i zdatne do użytku.

Stosownie do art. 16a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c ustawy o CIT, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Parking (budowla) budowany na nabytym przez wspólnotę mieszkaniową gruncie będzie mógł stanowić jej środek trwały podlegający amortyzacji, gdyż jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego spełnione są wszystkie warunki wynikające z art. 16a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, tj.:

  • stanowi własność podatnika (wspólnoty mieszkaniowej),
  • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  • przewidywany okres używania jest dłuższym niż rok,
  • jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. (…)

Autor: Marcin Szymankiewicz

Całość tekstu w numerze 7-8/ 2015 Wspólnoty Mieszkaniowej.

Opublikowano w kategorii : Finanse

Jak wspólnoty mieszkaniowe mogą obronić się przed najazdem aut pracowników biurowca? Czy wszystkie pomysły i działania mieszkańców prowadzące do tego celu będą zgodne z prawem? To stale powracający palący problem w listach czytelników.

Stan faktyczny opisany przez rozżalonych mieszkańców przedstawia się tak: mamy ogromne problemy z parkowaniem samochodów na terenach naszej wspólnoty i terenach gminnych sąsiadujących z naszymi. Sąsiadujemy z dużym biurowcem. Jego pracownicy zajmują miejsca, blokują podjazdy, co jest bardzo uciążliwe. Nie mamy zgody na ogrodzenie naszego terenu. Na zebraniu wspólnoty padł pomysł, aby wzorem innych wspólnot w naszym mieście walczyć z pracownikami biurowca, wykorzystując np. publikację fotografii aut blokujących podjazdy i wejścia w Internecie oraz wykorzystanie Twittera, proponowano naklejanie na szyby próśb i ostrzeżeń wobec takich kierowców, proponowano też zakup blokad i ich zakładanie. W naszym mieście nie ma straży miejskiej, a policja nie kwapi się do częstych interwencji. Czy takie działania mieszkańców będą zgodne z prawem? Jakie inne środki może podjąć wspólnota, aby obronić się przed najazdem aut pracowników biurowca?

Opanować chaos

Chętnych do parkowania na osiedlach i ulicach jest z reguły znacznie więcej niż dostępnych miejsc parkingowych. W efekcie mieszkańcy parkują swoje pojazdy na miejscach do tego nieprzeznaczonych, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając przejazd karetek pogotowia ratunkowego, śmieciarek czy straży pożarnej. Ten sam problem mają mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych sąsiadujących z biurowcami, które nie mają wystarczającej ilości miejsc parkingowych. Ich pracownicy parkują auta praktycznie wszędzie, gdzie się da, także na parkingach miejskich czy też tych należących do wspólnot mieszkaniowych.

Przypomnijmy, że prawo do korzystania z miejsc parkingowych należących do wspólnoty mieszkaniowej mają przede wszystkim jej mieszkańcy (albo ich rodziny, goście). O tym, kto może parkować na tym parkingu, decyduje co do zasady wspólnota mieszkaniowa. Najlepszym sposobem na ograniczenie dostępu do parkingu osobom do tego nieuprawnionym jest wygrodzenie (np. szlabanem) terenu wspólnoty w taki sposób, aby miały do niego dostęp tylko osoby, które są jej mieszkańcami.

Wspólnota może także zdecydować się na zamontowanie odpowiednich blokad miejsc, przy czym miejsca parkingowe są wtedy przyporządkowane do konkretnego właściciela. Niektóre wspólnoty mieszkaniowe stosowały także inne rozwiązania, np. blokady na koła czy dodatkowe opłaty za nieprzestrzeganie regulaminu parkowania (w sytuacji gdy właściciel zaparkował w nie tym miejscu co trzeba). Jednakże jak wynika z orzecznictwa sądów, wspólnoty mieszkaniowe nie mogą stosować takich sankcji.

Szeroko na ten temat wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 27 maja 2009 r., sygn. akt VI ACa 1124/08, który zapadł na tle chaosu parkingowego panującego w jednej ze wspólnot mieszkaniowych. W celu jego opanowania wspólnota podjęła uchwałę ustalającą regulamin parkowania pojazdów. W uchwale tej w celu zdyscyplinowania mieszkańców wspólnota mieszkaniowa ustaliła opłatę karną w wysokości 100 zł oraz w celu jej wyegzekwowania upoważniła zarząd do zakładania blokad na koła samochodów, które są parkowane sprzecznie z tymi zasadami. Blokady te w imieniu wspólnoty mieszkaniowej miała zakładać wynajęta firma ochroniarska. SA uznał jednak, że wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa stosować sankcji. Według SA nie znajduje to poparcia ani w ustawie o własności lokali z 24 czerwca 1994 r., ani w prawie o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r., który do zakładania blokad uprawnia tylko policję i straż miejską.

czytaj całość tekstu w majowym numerze miesięcznika WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 5/2014

Opublikowano w kategorii : Zarządzanie w praktyce

Zapisz sie do newslettera