Podstrony (7)

środa, 06 czerwiec 2018 13:25

Polityka prywatności

Written by

Szanowny Kliencie,

z dniem 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z tym chcemy Cię poinformować o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konduktorskiej 18 lok. 7, 00-775 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000069503, NIP 526-025-01-10, REGON 006375209, o kapitale zakładowym w wysokości 515 000 zł (dalej Municipium).

Jak uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Oto adres wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

Piotr Brogowski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych - Municipium, ul. Konduktorska 18 lok 7, 00-775 Warszawa.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je na jeden lub więcej z poniższych sposobów:

- podczas składania przez Ciebie zamówienia na zakup prenumeraty naszych czasopism, na zakup naszych książek lub innych świadczonych przez nas usług

- podczas zgłoszenia przez Ciebie udziału w organizowanej przez nas konferencji,

- przekazałeś/aś je nam w inny sposób i wyraziłeś/aś zgodę na ich przetwarzanie,

- uzyskaliśmy je z powszechnie dostępnego źródła.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Municipium?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z jednego lub kilku poniższych powodów:

1. Jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z zakupionych u nas produktów, w tym dokonywania transakcji za zamówione produkty i ich dostawę, a także – jeżeli korzystasz z tych produktów – w celu zapewnienia możliwości uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach;

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub na adres e-mail);

- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

2. Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

3. W celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Municipium, którym jest:

- prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Municipium, lub (w przypadku gdy otrzymaliśmy od Ciebie taką zgodę) usług bądź towarów osób trzecich;

- kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

- zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

- obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

- windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

- prowadzenie analiz statystycznych;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www

- organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;            

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś lub poprzez kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy, niekiedy także data urodzenia, stanowisko i miejsce pracy oraz login.

W celach marketingowych możemy niekiedy także przetwarzać dane twojego stanowiska pracy.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Municipium w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą.

W razie jakiekolwiek pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również ewentualnych skarg dotyczących tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi pytaniami lub informacjami o przyczynach skargi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

- przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

- Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu naszych usług, w tym usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają obsługę naszych serwerów oraz dostarczenie produktów bezpośrednio do Ciebie. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Municipium zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

5 kwietnia 2016 r. | Godz.: 16.00-20.00

Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52, Warszawa

 

Podczas seminarium odpowiemy na pytania:

 • Jak przygotować się merytorycznie, organizacyjnie do procesu rewitalizacji?
 • Skąd wziąć pieniądze na odnowienie kamienic, nieruchomości zabytkowych
  i poprzemysłowych czy podwórek?
 • Jak właściwie przygotować dokumenty pozwalające na włączenie się w proces rewitalizacji i dopasować je do dokumentów strategicznych i planistycznych gminy, takich jak: gminny program rewitalizacji, studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju gminy?
 • Jakie nowoczesne technologie i rozwiązania można zastosować w procesie rewitalizacji?
 • Jak zaadaptować czy przebudować budynek, aby jak najlepiej służył mieszkańcom?

W programie:

 • Ustawa o rewitalizacji – czyli jak przygotować wspólnotę mieszkaniową do wejścia w procesy rewitalizacji budynków i ich otoczenia? Przeprowadzanie diagnozy i budowanie strategii w zakresie rewitalizacji.
 • Gminny program rewitalizacji jako podstawa działań rewitalizacyjnych i określenie obszarów zdegradowanych.
 • Rewitalizacja budynków zabytkowych – podstawy prawne, niezbędne wnioski, szczególny program finansowania.
 • Sposoby finansowania projektów rewitalizacyjnych.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii przy wykonywaniu konkretnych zadań rewitalizacyjnych.
 • Zapisy „ustawy krajobrazowej” a możliwości pozyskiwania dodatkowych środków przez wspólnoty mieszkaniowe za instalowanie reklam na budynkach i terenach wspólnych.

Więcej informacji:

tel. (22) 242 80 53

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Patronat

Wojciech Zabłocki, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 

 

Organizatorzy

           

Partner medialny

 

 

czwartek, 27 sierpień 2015 10:02

Kontakt

Written by

Międzykomunalna Spółka Akcyjna „Municipium”

 • ul. Konduktorska 18 lok 7
 • 00-775 Warszawa
 • NIP 526-025-01-10
 • REGON 006375209
 • tel.: (22) 242-80-27, 628-77-68
 • faks (22) 858-84-37
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prenumerata i dział handlowy

 • Tel.: (22) 242 80 10
 • Fax.: (22) 242 80 22
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069503

Lokalizacja

czwartek, 27 sierpień 2015 10:02

Polityka prywatności

Written by

Szanowny Kliencie,

z dniem 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z tym chcemy Cię poinformować o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konduktorskiej 18 lok. 7, 00-775 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000069503, NIP 526-025-01-10, REGON 006375209, o kapitale zakładowym w wysokości 515 000 zł (dalej Municipium).

Jak uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Oto adres wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

Piotr Brogowski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych - Municipium, ul. Konduktorska 18 lok 7, 00-775 Warszawa.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je na jeden lub więcej z poniższych sposobów:

- podczas składania przez Ciebie zamówienia na zakup prenumeraty naszych czasopism, na zakup naszych książek lub innych świadczonych przez nas usług

- podczas zgłoszenia przez Ciebie udziału w organizowanej przez nas konferencji,

- przekazałeś/aś je nam w inny sposób i wyraziłeś/aś zgodę na ich przetwarzanie,

- uzyskaliśmy je z powszechnie dostępnego źródła.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Municipium?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z jednego lub kilku poniższych powodów:

1. Jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z zakupionych u nas produktów, w tym dokonywania transakcji za zamówione produkty i ich dostawę, a także – jeżeli korzystasz z tych produktów – w celu zapewnienia możliwości uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach;

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub na adres e-mail);

- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

2. Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

3. W celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Municipium, którym jest:

- prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Municipium, lub (w przypadku gdy otrzymaliśmy od Ciebie taką zgodę) usług bądź towarów osób trzecich;

- kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

- zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

- obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

- windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

- prowadzenie analiz statystycznych;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www

- organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;            

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś lub poprzez kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy, niekiedy także data urodzenia, stanowisko i miejsce pracy oraz login.

W celach marketingowych możemy niekiedy także przetwarzać dane twojego stanowiska pracy.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Municipium w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą.

W razie jakiekolwiek pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również ewentualnych skarg dotyczących tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi pytaniami lub informacjami o przyczynach skargi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

- przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

- Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu naszych usług, w tym usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają obsługę naszych serwerów oraz dostarczenie produktów bezpośrednio do Ciebie. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Municipium zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

czwartek, 27 sierpień 2015 10:00

Reklama

Biuro Reklamy i Ogłoszeń Miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”

 

 

czwartek, 27 sierpień 2015 09:46

Prenumerata

Written by

POZNAJ PIĘĆ POWODÓW, DLA KTÓRYCH POWINIENEŚ PRENUMEROWAĆ PISMO „WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA”. DOŁĄCZAJĄC DO GRONA SUBSKRYBENTÓW OTRZYMASZ:

1. ROCZNĄ PRENUMERATĘ PISMA „WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA”

To specjalistyczny miesięcznik wspierający zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych, pracowników zarządów mienia komunalnego oraz mienia Skarbu Państwa, a także inne osoby zaangażowany w proces gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi.

2. DOSTĘP DO 3 ŚCIEŻEK TEMATYCZNYCH KOMPETENCJI I ZARZĄDZANIA BEZPŁATNE

ZARZĄDZANIE SOBĄ ZARZĄDZANIE LUDŹMI ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
1. Zasady bycia liderem w pracy 1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i zarządzanie stresem w urzędzie 1. Jak rozwiązywać sytuacje kryzysowe w samorządach
2. Jak znaleźć równowagę między pracą a życiem prywatnym 2. Obsługa trudnego klienta 2. Jak efektywnie komunikować się z mediami
3. Planowanie ścieżki rozwoju 3. Zarządzanie czasem pracy i organizacją pracy 3. Mediacje w sytuacjach konfliktowych i spornych z mieszkańcami


UWAGA! Dostęp do szkoleń jest limitowany i uzależniony od liczby zakupionych rocznych prenumerat. Liczba dostępów oznacza liczbę osób, które mogą skorzystać ze wszystkich szkoleń oferowanych w ramach Klubu Prenumeratora.

3. CZŁONKOSTWO W KLUBIE PRENUMERATORA BEZPŁATNE

Liczba prenumerat

Liczba dostępów

Liczba prenumerat

Liczba dostępów

1 szt.

1 dostęp

4 szt.

10 dostępów

2 szt.

5 dostępów

5 szt.

12 dostępów

3 szt.

7 dostępów

6-10 szt.

20 dostępów

 

4. SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA W FORMIE WEBINARÓW ZAWIERAJĄCE PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA NIEZBĘDNE W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI BEZPŁATNE

 • Wdrożenie RODO po pół roku obowiązywania – dylematy w praktyce zarządzania nieruchomościami. Dokumentacja, identyfikacja i mapowanie danych, szacowanie ryzyka i ocena skutków przetwarzania oraz zasady powierzenia i przetwarzania danych
 • Wdrożenie monitoringu wizyjnego we wspólnocie mieszkaniowej w świetle RODO. Wzór regulaminu stosowania monitoringu wizyjnego – szczegółowe zapisy
 • Głosowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej w praktyce i orzecznictwie
 • Oporni właściciele a obowiązkowa kontrola budynku. Obowiązek udostępnienia lokalu do kontroli okresowej budynku w praktyce i orzecznictwie sądowym
 • Umowy o zarządzanie nieruchomością mieszkaniową. Treść, zawieranie, wykonywanie i ocena. Praktyczne aspekty postępowania
 • Prawne i praktyczne problemy związane z odbiorem prac remontowo-budowlanych we wspólnotach mieszkaniowych. Jak sprawnie zorganizować odbiór?
 • Bezpieczna wspólnota mieszkaniowa – jak właściwie wybrać ofertę ubezpieczeniową. Współpraca z brokerem – czy to się opłaca?
 • Bezpieczeństwo na placu zabaw – obowiązki i odpowiedzialności zarządcy nieruchomości
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynku wspólnot mieszkaniowych

5. PORTAL WIEDZY MIESIĘCZNIKA „WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA” BEZPŁATNIE

Składa się z 10 ścieżek tematycznych, ponad 1700 artykułów, komentarzy, aktów prawnych, orzeczeń sądowych, interpretacji podatkowych, wzorów dokumentów i innych materiałów uzupełniających zasób informacji.

Myślisz o większej liczbie prenumerat? Uzyskaj 15% rabatu przy zamówieniu! Dowiedz się więcej pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czwartek, 27 sierpień 2015 09:37

Redakcja

Written by

Miesięcznik „Wspólnota Mieszkaniowa”

Specjalistyczne pismo poświęcone zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi. Omawia prawne, praktyczne, finansowe oraz techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi. Miesięcznik jest skierowany głównie do zarządców nieruchomości mieszkaniowych, a także do członków zarządów wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, administracji budynków należących do samorządu i Skarbu Państwa, a także do wszystkich osób zainteresowanych funkcjonowaniem rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.

Oprócz wydawania pisma organizujemy także bezpłatne konferencje regionalne oraz specjalistyczne szkolenia i seminaria, publikujemy fachowe książki oraz prowadzimy serwis internetowy z praktycznymi i aktualnymi informacjami.

 

 • ul. Konduktorska 18 lok. 7
 • 00-775 Warszawa
 • tel. (22) 242 80 27, 628 77 68
 • faks (22) 858 84 37
 • www.wm.info.pl

Redakcja

Redaktor naczelny

 • Zdzisław Majewski
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktor techniczny

 • Paweł Grządziel
 • tel. 22/242-80-39
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz redakcji

 • Natalia Wodzyńska
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Współpracownicy

 • Dorota Bąbiak-Kowalska
 • Karolina Brzezińska
 • Sławomir Bukowski
 • Justyna Kamińska
 • Dominik Krzysztofowicz
 • Piotr Szczepański

Zapisz sie do newslettera