Jeśli właściciel mieszkania uporczywie odmawia dostępu do swojego lokalu, to czy wspólnota i jej zarządca mogą zostać obciążeni odpowiedzialnością za skutki wynikające z takiej postawy? Zauważmy, że art. 13 ust. 2 ustawy o własności lokali zobowiązuje właściciela lokalu do umożliwienia wstępu, ilekroć jest to niezbędne do usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji czy remontu, natomiast nie przewiduje wprost takiego obowiązku, jeśli dotyczy to przeprowadzenia przeglądów technicznych.

W czasie prowadzonych na nieruchomości wspólnej przeglądów, remontów, napraw niejednokrotnie pojawia się konieczność uzyskania dostępu do prywatnych lokali. Ustawodawca przewidział taką potrzebę w art. 13 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (dalej uwl): „Na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje”.

Prawne podstawy wstępu

Warto zauważyć, że art. 13 ust. 2 uwl nie przewiduje wprost takiego obowiązku w odniesieniu do przeprowadzenia przeglądów technicznych. Można ewentualnie powołać się tu na art. 13 ust. 1 uwl, który zobowiązuje właściciela do utrzymywania swojego lokalu w należytym stanie, co z kolei wymagać może jego udostępniania w celu kontroli wymaganej przepisami prawa budowlanego. Brak jest jednak regulacji prawnych, które dopuszczałyby, w razie odmowy dostępu, zastosowanie przymusu bezpośredniego i wejście do lokalu w asyście policji czy straży miejskiej. Żadne bowiem przepisy nie wyposażają członków zarządu czy zarządcy w takie kompetencje, a przepis prawa nakładający określone obowiązki nie stanowi samoistnej podstawy do zastosowania przymusu, natomiast stanowi podstawę prawną do wydania odpowiedniego orzeczenia przez sąd, o czym niżej.

Całość tekstu w numerze 04/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej.

Opublikowano w kategorii : Prawo

Każdy właściciel lokalu może ustanowić pełnomocnika do wszystkich spraw związanych z jego relacjami ze wspólnotą mieszkaniową jak i do głosowania nad uchwałami. Kwestie pełnomocnictwa są kluczowe przy podejmowaniu uchwał, zwłaszcza gdy pełnomocnik reprezentuje właściciela większościowego.

Opublikowano w kategorii : Analizy

Zapisz sie do newslettera