Publikujemy list otwarty, zawierający protest środowiska zarządców nieruchomości przeciwko rządowym planom finansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych, ale wyłącznie w kosztownej formie kredytów i pożyczek udzielanych wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom i TBS-om. Zarządcy nie godzą się na dalsze zadłużanie właścicieli mieszkań i żądają, aby działania energooszczędne w budynkach mieszkalnych były wspomagane bezzwrotnymi dotacjami.

Szanowna Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Szanowna Pani Minister, (...) Jako Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, prowadząc działania informacyjno-doradcze dla zarządców nieruchomości z terenu całej Polski, zidentyfikowaliśmy bardzo duże zainteresowanie tych podmiotów możliwością pozyskania środków UE z powyżej wskazanych programów. Na dzień dzisiejszy tylko w województwie śląskim jest kilkudziesięciu zarządców, którzy deklarują chęć i gotowość skorzystania ze środków na realizację inwestycji związanych z modernizacją energetyczną dla kilkuset budynków spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Jednocześnie prawie 100% tych zarządców deklaruje, że jeżeli wsparcie będzie udzielane w formie innej niż dotacja, to podmioty te nie będą zainteresowane/ nie będą miały możliwości skorzystaniem z tego wsparcia.

Powyższa deklaracja ma uzasadnienie w poniżej przedstawionych argumentach: – Do tej pory wspólnoty mieszkaniowe mimo olbrzymich potrzeb nie korzystały w znacznym stopniu z dostępnego wsparcia. Wynika to z faktu, iż znaczna część tych podmiotów nie ma zdolności kredytowej, jak i środków finansowych na realizację inwestycji z własnych zasobów, a później staranie się o jej refundację; – Ze względu na małą stabilizację pracy (w województwie śląskim znacząca część mieszkańców wspólnot mieszkaniowych to osoby pracujące w sektorze górniczym lub powiązanym) mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych nie są w stanie w znaczącym stopniu partycypować w kosztach inwestycji, nawet takich, które w perspektywie przyniosłyby im oszczędności w rachunkach za zużyte media. Ponadto, budynki wspólnot mieszkaniowych w dużej części (ok. 33%) zamieszkują osoby starsze, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta – często niewystarczająca na opłacenie nawet bieżących opłat. Odnośnie do kryteriów wydatkowania środków UE z programów krajowych i regionalnych, których celem ma być osiągnięcie jak największej efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym informuję, iż w naszej opinii dostępność do tych środków i wielkość dofinansowania powinna być uzależniona tylko i wyłącznie od perspektyw osiągnięcia w wyniku realizacji danej inwestycji założonych rezultatów – czyli od poziomu efektywności energetycznej, poziomu obniżenia emisji CO2 czy PM10.

Różnicowanie dostępności do tych środków i poziomu/ formy dofinansowania inwestycji (instrumenty finansowe czy dotacja) w zależności od formy prawnej właściciela budynku lub jak to ma być w przypadku województwa śląskiego także od położenia geograficznego budynku w poszczególnym subregionie województwa jest zdecydowanie bezzasadne i głęboko niesprawiedliwe. Argumentem potwierdzającym dodatkowo zasadność naszego stanowiska jest również brak racjonalnej odpowiedzi na poniżej zadane pytania: – Jeżeli efektem działań podejmowanych z wykorzystaniem środków UE ma być osiągnięcie efektywności energetycznej, to jaka jest zasadność różnicowania szans pozyskania tych środków i różnicowania wysokości i formy finansowania w zależności od formy prawnej właściciela budynku? – Jaka jest zasadność różnicowania wysokości udzielonego wsparcia pomiędzy beneficjentami nieprowadzącymi działalności gospodarczej i realizującymi taki sam zakres inwestycji modernizacyjnych, uzyskując taką samą efektywność energetyczną – dlaczego mieszkańcy budynku zarządzanego przez gminę mają otrzymać dużo większe dofinansowanie inwestycji, niż mieszkańcy takiego samego budynku zarządzanego przez prywatnego zarządcę – budynek wspólnoty mieszkaniowej? – Czym różni się efekt energetyczny wynikający z realizacji działań podjętych na budynku wspólnoty mieszkaniowej od takich samych działań podjętych na budynku zarządzanym przez miasto? – Czym różnią się lokatorzy budynku mieszkalnego zarządzanego przez jednostkę gminną a budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej?

Jako prezes zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami (największej ogólnopolskiej izby gospodarczej, której członkami jest przeszło 400 podmiotów związanych z zarządzaniem nieruchomościami, a także przeszło 2500 czynnych zawodowo zarządców nieruchomości i jednocześnie jako prezes zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami (zrzeszającego m.in. organizacje pozarządowe oraz 9 wyższych uczelni kształcących na kierunkach związanych z gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska oraz szeroko rozumianą polityką energetyczną) wnoszę o uwzględnienie powyżej wskazanych argumentów przy podejmowaniu decyzji związanej z określeniem poziomu/formy udostępniania środków UE na realizację działań dotyczących uzyskania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Uwzględniając wagę problemu i wysoki oddźwięk społeczny, jaki przyniesie potwierdzenie zamierzeń Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zwracam się z prośbą do Pani Minister o INTERWENCJĘ W TYM ZAKRESIE – o uwzględnienie potrzeb i głosu znaczącej części potencjalnych beneficjentów tych środków, o urealnienie i ujednolicenie warunków pozyskania środków na działania związane z efektywnością energetyczną w sektorze mieszkaniowym, uwzględniając przedstawione przez nas potrzeby większości potencjalnych beneficjentów tych środków – co niewątpliwie przyczyni się do zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków UE w tym zakresie i osiągnięcia założonych rezultatów programów i polityki środowiskowej.

Jako reprezentant środowiska zarządców nieruchomości deklaruję w imieniu naszego środowiska zdecydowany brak zainteresowania korzystaniem ze środków UE przeznaczonych na finansowanie działań zwiększających efektywność energetyczną sektora mieszkaniowego, jeżeli te środki będą udostępnione w formie innej niż dotacje. Jednocześnie zwracam się z prośbą o pisemne ustosunkowanie się do naszych postulatów. Informuję, iż zgodnie z naszymi procedurami nasza korespondencja – jako oficjalne stanowisko będzie upubliczniona na naszych stronach internetowych i przesłana w formie newslettera do 32 000 firm i osób fizycznych związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem nieruchomościami.

Autor: MGR INŻ. Arkadiusz Borek, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami 2 kwietnia 2015 r.

Tekst w numerze 05/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej.

Opublikowano w kategorii : Wydarzenia

Na jakich zasadach i w jakim zakresie będą odpowiadali właściciele lokali, jeśli wspólnota mieszkaniowa zaciągnęła w banku kredyt z premią remontową i termomodernizacyjną, a także ustanowiła prawne zabezpieczenie tego kredytu, poprzez wyrażenie zgody na poddanie się egzekucji spełnienia świadczeń pieniężnych?

Stan faktyczny przedstawia się następująco: zarząd wspólnoty mieszkaniowej na dorocznym zebraniu właścicieli lokali poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w banku kredytu z premią remontową i termomodernizacyjną, a także na ustanowienie prawnego zabezpieczenia tego kredytu oraz na udzielenie zarządowi pełnomocnictwa. Uchwała zawiera m.in. następujące zapisy:

    Wyrażamy zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie:

  • przelewu wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynku;
  • blokady środków pieniężnych w kwocie …… na rachunku bieżącym/rachunku funduszu remontowego (wybrać właściwy wariant);

Wyrażamy zgodę na poddanie się egzekucji spełnienia świadczeń pieniężnych.

W związku z taką treścią uchwał właścicielom lokali nasuwa się kilka ważnych pytań, a szczególnie czy:

  • wyrażenie zgody na zabezpieczenie kredytu w formie przelewu wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynku narusza warunki ubezpieczenia budynku?
  • wyrażenie zgody na zabezpieczenie kredytu w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bieżącym lub na rachunku funduszu remontowego jest bezpieczne dla sprawnego finansowania innych potrzeb wspólnoty mieszkaniowej?

Co oznacza, pytają właściciele, wyrażenie zgody na poddanie się egzekucji spełnienia świadczeń pieniężnych? Czy w przypadku niespłacania kredytu bank wyegzekwuje spłatę kredytu, obciążając proporcjonalnie każdego członka wspólnoty mieszkaniowej? Jeżeli tak, to co ze składników majątku własnego właściciela lokalu podlega egzekucji: mieszkanie, samochód, komputer, telewizor, cenna odzież, cenne przedmioty, środki na rachunku bankowym? (…)<

Całość tekstu w numerze 04/2015  Wspólnoty Mieszkaniowej.

Opublikowano w kategorii : Analizy

Zapisz sie do newslettera